Jouren i media

01 oktober 2015

Studiecirkel på kvinnojouren i Uddevalla

Studiecirkel på kvinnojouren i Uddevalla


 
”Studiecirkel på Kaprifolen kvinnojouren i Uddevalla
Kvinnojouren söker fler aktiva medlemmar. Med anledning av det är en studiecirkel tänkt att börja. Allt för att nå ut med kunskap om hur arbetet på kvinnojouren går till.” – 7 Dagar Uddevalla
Läs artikeln på sida 4

 

17 april 2015

Kvinnojouren om bostadsbristen

Marianne Josefsson, vice-ordförande för Kvinnojouren Kaprifolen om den akuta bostadsbristen i Uddevalla.

Bostadsbristen i Uddevalla orsakar problematiska proppar på kvinnojouren: kvinnor och barn som har kämpat sig ur en destruktiv miljö och åter byggt upp sin livslust, sin självkänsla och sin självständighet kan inte flytta ut från jourens skyddat boende. Samtidigt kan andra kvinnor och barn som söker akut skydd på jouren inte tas emot. De lämnas med alternativet att stanna i relationen eller söka skydd på en annan jour, som troligen också har liknande bekymmer, då bostadsbristen är ett nationellt problem. Får de väl plats på en annan jour i en annan kommun betyder det att den utsatta kvinnan och de barnen som oftast har bevittnat våldet går miste om viktiga hjälp- och rehabiliteringsinsatser som t.ex. Uddevallas Kriscentrum erbjuder.

Kvinnojouren Kaprifolens vice-ordförande om bostadsbristen i Uddevalla: ”Lägenhetsbristen  drabbar utsatta” -Bohusläningen, 20150417

 

02-08 juni 2014
Hela denna vecka (2-8 juni 2014) fokuserar Sveriges Radio på temat våld i nära relationer, huvudsakligen utifrån erfarenheter av den som utsätts. Du kan anonymt dela med dig av din berättelse och ta del av andras erfarenheter.

I samband med SR:s temavecka om våld i nära relationer berättar Kaprifolens ordförande och vice-ordförande i P4 Väst Eftermiddag bl.a. om hur den ideella kvinnojouren i Uddevalla fungerar, hur samarbetet med kommunen ser ut och var behoven ligger. Programmet är ganska långt, scrolla till 38:28 så hittar du klippet som varar till 53:18.

Sveriges Radios film om temat:

Radioinslaget om temaveckan:

Läs om ”En av alla”.

07 februari 2014

Efter gårdagens publicering i Bohusläningen (2014-02-07) är ett förtydligande på sin plats. Tidningsartiklarna handlar om slutrapporten från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), vilket berör Uddevallas kvinnojour Kaprifolen. Rapporten redogör för sin nationella tillsyn gjord 2012-2013 av arbetet kring våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Inför tillsynen valdes 60 kommuner slumpmässigt ut medan 90 verksamheter i alla landsting/sjukvårdsregioner samt 30 kvinnojourer i sin tur valdes ut av de regionala tillsynsenheterna. Kvinnojourerna valdes ut för att de genomför uppdrag åt några av de valda 60 kommunerna. Kvinnojouren Kaprifolen i Uddevalla blev en av de 30 som valdes ut.

Följande skriver IVO i sina slutsatser och rekommendationer om kvinnojourerna: ”Kvinnojourerna har under de senaste åren tagit ett stort ansvar för att ge stöd, hjälp och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Kvinnojourerna har ofta lång erfarenhet och god kompetens när det gäller att hjälpa våldsutsatta kvinnor. IVO konstaterar att tillsynen medfört att kvinnojourerna påbörjat ett utvecklingsarbete när det gäller att tillgodose de krav som finns enligt SoL (Socialtjänstlag, red. anm.) när kvinnojouren utför socialtjänst på uppdrag av kommunen. […]” (IVO, s. 6)

I sin sammanfattning skriver Ivo: Tillsyn har genomförts av 30 kvinnojourer. I granskningen ingår kvinnojourer som har avtal eller överenskommelse med kommuner och arbetar med att ta emot kvinnor som har bistånd enligt SoL. När kvinnojourer utför insatser enligt SoL gäller lagen i tillämpliga delar för verksamheten. […] I tillsynen har brister konstaterats i 22 av de 30 granskade kvinnojourerna. De flesta kvinnojourerna har redan åtgärdat bristerna. Bristerna innebär bland annat att: 1) Kvalitetsarbete är bristfälligt i enlighet med ansvaret som utförare av socialtjänst. 2) Rutiner för rapportering enligt lex Sarah saknas. 3) Dokumentationen för enskilda personer saknas eller är bristfällig. […]” (IVO, s. 10)

IVO skriver om tillsynens resultat: ”[…] Kvinnojourerna 1) har lång erfarenhet av och kunskap om att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn 2) har kontinuerlig kompetensutveckling inom området 3) för kontinuerlig statistik 4) behöver utveckla sitt kvalitetsarbete, och uppfyllnaden av sin dokumentationsskyldighet, anmälningsskyldighet, rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah, när kvinnojouren arbetar på uppdrag som utförare av socialtjänst. […] I flera kommuner är kvinnojouren den mest anlitade verksamheten för våldsutsatta kvinnor och i en del kommuner är kvinnojourens insatser de enda som finns. […]” (IVO, s. 54)

Åsikterna huruvida en ideell förening som vilar på frivilligt engagemang faller under Socialtjänstlagen är delade. Men faktum är att IVO granskade Uddevallas kvinnojour Kaprifolen, vilket resulterade i att Kaprifolen numera har en rutin för anmälningar enligt Lex Sarah (anmäla missförhållanden i verksamheten) och att det finns en rutin för dokumentation av biståndsberättigade gäster.

IVO:s påpekade brister är således tack vare extra ideellt arbete under senaste halvåret åtgärdade. Åtgärder som i veckan godkändes av IVO. Parallellt har Kaprifolen kontinuerligt och utifrån sin 30-åriga erfarenhet fortsatt att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn genom att

1) tillförsäkra frivilligt bemannad jourtelefon varje dag mellan 08:00-22:00

2) erbjuda skyddat boende

3) bistå med stöd, råd, stödsamtal

4) verka som kontakt med olika myndigheter (socialtjänst, polis, skolomsorg, advokat, mm.)

5) utöka sin verksamhet med flera nya jourkvinnor.

Hela rapporten finns att läsa här eller kan direkt laddas ner här

Tidningens nätartikel (Obs! den skiljer sig något från pappersversionen).